فهرست بستن

Rmrc 004
اندازه به صورت طبیعی نانو و میکرو میباشد و ذرات رسوبی و کروی بدون گوشه های تیز که بهترین و موثرتین حالت ممکن را با ساختار مواد دریایی ایجاد نموده است
فرتاپ کرمی بی نظیر از لحاظ تاثیر گذاری روی نرمی و لطافت پوست و کجوانی پوست میباشد . کاملا ارگانیک و پوست را جوان نموده و باعث شفافیت در پوست میگردد.