فهرست بستن

پیش نویس اساسنامه در سایت قرار گرفته که اعضا بتوانند در صورت بررسی ولزوم نظرات و پیشنهادات خودشان را در جهت تکمیل و ویرایش آن اعلام نمایند.
ضمنا زمان محدودی برای تکمیل و ویرایش آن در اختیار است .