سریرگ و لوگوی جدید انجمن علمی استان گلستان

در آخرین جلسه انجمن علمی مطالب زیر ارائه گردید

جلسه انحمن ۱۳۹۲۰۴۲۶