نمونه ای از تحقیقات پزشکی در خواص و درمان فرتاپ

درمان فرتاپ در نمونه های انسانیبرای آگاهی بیشتر از از استقبال جهانی فانگو و ارزش اقتصادی و استقبال توریست و کاربردهای آن میتوانید عبارت فانگو درمانی یا fango یا fungo و یا SPA را جستجو کنید

استفاده از فرتاپ در اروپا و آمریکا و نتایج درمان نمونه های انسانی

تاثیر درمانی فرتاپ ۱

GANGO KAMAR

مقالات بین المللی در خصوص فرتاپ و اثرات درمانی آن

بهترین روش استفاده از فرتاپ
از فرتاپ در چه دمایی و با چه ضخامتی بهترین نتیجه را کسب کنیم